پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی

پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی در راستای رونق بخشیدن به محتوای علمی و فرهنگی شبکه ملی کشور و در جهت اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای فرهنگی و همچنین دستیابی به سهم درآمد محتوای الکترونیکی و دیجیتالی کشور از سهم 35 هزار میلیارد یورویی تولید محتوای دنیا شروع به فعالیت نموده است

آشنایی بیشتر با پردیس

درخواست مشاوره رایگان

اهداف پردیس محتوای الکترونیکی

پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی در راستای رونق بخشیدن به محتوای علمی و فرهنگی شبکه ملی کشور و در جهت اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای فرهنگی و همچنین دستیابی به سهم درآمد محتوای الکترونیکی و دیجیتالی کشور از سهم 35 هزار میلیارد یورویی تولید محتوای دنیا با اهداف ذیل شروع به فعالیت نموده است:
1- گسترش نفوذ فرهنگی و تقویت جایگاه کشور در عرصه های بین المللی
2- حراست از هویت ملی و متمایزسازی فرهنگ ملی در برابر فرهنگهای بیگانه
3- توسعه اقتصادی و خلق ثروت و ایجاد اشتغال از طریق اقتصاد خلاق و دانش بنیان
4- افزایش سطح عموم مردم به خدمات و محصولات فرهنگی اسلامی- ایرانی